Referat af Dragør Borgerforenings generalforsamling 2018

Referent: sekretær Nicolai Larsen

Hvor: Strandgade 14, 2791 Dragør

Dato: 09-04-2018

Til stede fra bestyrelsen: Jørn Larsen, Renee Schwaner, Nicolai Larsen, Carsten Aarosin, Nils

Høj, Torben Scheutz og Richard Barth

Mandag den 9. april var der generalforsamling i Dragør Borgerforening, som blev afholdt i

foreningens hus i Dragør gammel by. 120 medlemmer var mødt frem kl. 18.30.

Foreningens formand Jørn Larsen bød velkommen til de fremmødte og takkede for det store

fremmøde, som der altid er til vores generalforsamling. Bestyrelsen foreslog Poul Mærkedahl

som dirigent, og der var ingen andre forslag. Derefter kunne Poul Mærkedahl konstatere, at

bestyrelsen havde varslet generalforsamlingen lovligt og at dette var gjort i henhold til

foreningens love. Dagsorden blev ligeledes godkendt.

Derefter gav Poul Mærkedahl ordet til foreningens formand Jørn Larsen, som aflagde

beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling. Beretningen blev indledt med

et minuts stilhed for de medlemmer, som var afgået ved døden siden sidste generalforsamling.

Derefter gennemgik formanden foreningens virke, som bestod af både forbrug, arrangementer

og foreningens nye hjemmesidesystem, som har været en stor mundfuld for både sekretær og

kasserer, som begge stadigvæk nørkler med systemet. Her kunne formanden også berette at

foreningens medlemmer ikke havde været inde og ændre i deres profil, og her kunne man så

oplyse, at så længe medlemmerne ikke går ind og opdaterer deres medlemsprofil vil det

forsinke implementeringen af det nye klubmodul og dermed forsinke den nye hjemmeside.

Bestyrelsen håber derfor, at medlemmerne hurtigt går ind og ændrer deres profil.

Foreningens traditionsrige uddeling af velgørenhedspenge blev nævnt. Der uddeles 31.500 kr.

og modtagerne i år er:

Nordstrandsbroen Dragør,

Lodsbåden 202’s venner,

Dragør Gospelkor,

Levende Låger,

Natteravnene i Dragør,

Blushøjspejderne,

Itosu-Kai Dragør

Dragør Bordtennisklub,

Dragør Koret og

Dragør Biograf.

Formandens beretning blev vedtaget.

Carsten Aarosin har overtaget opgaven som Kasserer efter at Aage Beenfeldt, der udtrådte

sidste år. Her kunne han fremlægge årets regnskab 2017. Carsten kunne fortælle overtagelsen

af den store opgave, som det er at overtage en kasserers opgaver, efter Aages udtrædelse

grundet sygdom. Der er brugt mange timer på at samle og igangsætte nyt regnskabssystem via

Klubmodul. Bestyrelsen besluttede sidste år at konto for Fuglekongebogen skulle lukkes efter

at støtten til bogen Dragør Borgelige Skyttelags bog om kongeskjolde blev givet på 15.000 kr.

Dernæst blev enkelte andre udgifter som velgørenhed, programblad og medlemsfester

gennemgået. Regnskabet blev godkendt.

Fastlæggelse af kontingent på årlig basis på 200 kr. og livstidskontingent på 3000 kr. blev

godkendt, og er dermed uændret fra sidste år.

Da der ikke var modtaget nogle indkomne forslag til behandling, gik man direkte til valg af

bestyrelsen. Her modtog Renee Schwaner genvalg og blev godkendt til at sidde til 2021.

Richard Barth har efter mange års tro tjeneste i foreningen – hele 29 år som formand - ikke

ønsket genvalg. Derfor foreslog bestyrelsen Per Larsson, som blev valgt til bestyrelsen frem

til 2021. I år valgte bestyrelsen, at der skulle vælges 3 suppleanter. Ole Larsen og Aage

Beenfeldt modtog begge genvalg, og så ønskede man at ekstraordinært at vælge Richard

Barth ind som 3. suppleant for 1 år, for at man vil kunne drage nytte af hans mange erfaringer

i det næste år; ved generalforsamlingen i 2019 skal der således kun vælges 2 suppleanter.

Dette blev ligeledes godkendt.

Valg af revisor samt revisorsuppleant - begge for 2 år; Ulrik Ankerstjerne modtog genvalg

som revisor, men da Dines Bogø, som ikke er på valg førend i 2019 havde en aftale med den

tidligere formand Richard Barth om, at de begge ville stoppe samtidigt , skulle der vælges en

ny revisor, og Paul Mærkedahl blev valgt som ny revisor som erstatning for Dines Bogø for 1

år og er derfor på valg i 2019 til en 2-årig periode. Lisbeth Olsen modtog genvalg som

revisorsuppleant for 2 år, og som ny revisorsuppleant blev Flemming Aunel valgt ind for 1 år

og er på valg i 2019.

Udover generalforsamlingens faste beslutningspunkter punkter blev der under punktet

Eventuelt, hvor alt kan diskuteres men intet besluttes kunne medlemmerne komme med

diverse forslag og bemærkninger til foreningen og bestyrelsen. Ris og ros blev givet til

bestyrelsen og aktivitetsudvalget for deres store arbejde, og samtidig opfordrede

medlemmerne at medlemsaktiviteter kunne bestå af både nye, men også gamle traditionsrige

arrangementer som fx havevandring og svasketur. Aktivitetsudvalgets formand og sekretær

Nicolai Larsen lovede, at tage alle de stillede forslag i betragtning, og foreslog, at man lavede

afstemninger om mulige arrangementer for at se om deltagelse kunne være høj nok til at

genoptage et givent arrangement.

Som tidligere nævnt stopper Richard Barth i bestyrelsen. “Efter næsten 30 års tro tjeneste i

foreningen som formand har Richard gjort sit for foreningen” sagde den nuværende formand.

Her blev også nævnt de mange anekdoter fra Richards tid i foreningen. Efter formandens tale

til Richard rejste alle sig og gav Richard et stor bifald, og samtidig havde bestyrelsen købt

blomster og vin til det afgående bestyrelsesmedlem.

Dermed kunne dirigent Poul Mærkedahl afslutte generalforsamlingen og takke for god ro og

orden. Poul Mærkedahl afsluttede dirigenthvervet med at kommentere at han muligvis havde

været en mere kontant dirigent end generalforsamlingen sædvanligvis var vant til.

Som afslutning på generalforsamlingen blev der budt på Beghusets udsøgte skipperlabskovs.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følgende:

Formand Jørn S. Larsen,

næstformand Renee Schwaner,

kasserer Carsten Aarosin,

sekretær Per Larsson,

aktivitetsformand og bestyrelsesmedlem Nicolai Larsen,

bestyrelsesmedlem Nils Høj og

bestyrelsesmedlem Torben Scheutz.

Referent: Sekretær Nicolai Larsen 19/04 2018

Nyheder

Arrangementer

Bestyrelse

Kontaktinformation Bestyrelse
Her kan du finde informationer omkring bestyrelsen.